Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Fitfuture.pl

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki Michał Bałdyga ul. Wyzwolenia 19/u3, 10-105 Olsztyn NIP: 7393596481 REGON: 280192175 (dalej: „Fitfuture.pl”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Serwis”).

Możesz się skontaktować z Fitfuture.pl za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:

E-mail – studio@fitfuture.pl

Poczta tradycyjna – Fitfuture.pl, ul. Wyzwolenia 19/ u3, 10-105 Olsztyn

Fitfuture.pl może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie, informując o tym Użytkowników i Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie . Jeżeli Użytkownik/Klient nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisu.

Definicje

Dane osobowe –  informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

przetwarzanie danych osobowych –  każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.

administrator danych osobowych –  podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez Fitfuture.pl – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), — RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne Fitfuture.pl związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

TWOJE DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Bałdyga ul. Wyzwolenia 19/u3, 10-105 Olsztyn NIP: 7393596481 REGON: 280192175

Fitfuture.pl może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 1. wypełniania formularza na trening próbny: imię, numer telefonu, adres e-mail;
 2. wypełniania formularza kontaktowego: imię, adres e-mail; numer telefonu
 3. kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną: dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 4. brania udziału w konkursach: imię, nazwisko, adres do doręczenia nagrody, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do zapisu na trening wprowadzający , realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez Fitfuture.pl lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient/ Użytkownik.

Cel przetwarzania

Dane osobowe Klientów/Użytkowników korzystających z Serwisu mogą być przetwarzane przez Fitfuture.pl w celu wykonania i realizacji usług, takich jak: umożliwienia świadczenia usługi treningu wprowadzającego; umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu; kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług lub z zapytaniem o samopoczucie po odbyciu treningu wprowadzającego. W wyżej wskazanym celu Fitfuture.pl może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta, Konsumenta, Użytkownika np. informacje przypominające o terminie treningu wprowadzającego itp.

Dane osobowe Użytkowników/ Klientów mogą być przetwarzane przez Fitfuture.pl także w następujących celach: monitorowanie aktywności Klientów oraz wszystkich innych Użytkowników (gości); dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Klienta/, Użytkownika treściami; kontaktowanie się z Klientami/ Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta – przez e-mail oraz telefon; zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczone są Klientom/ Użytkownikom drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom; monitorowanie aktywności Klientów oraz wszystkich innych użytkowników (gości) np. wyszukiwania słów kluczowych, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności Serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; obsługa próśb i uprawnień Klientów przekazywanych w szczególności w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci/ Użytkownicy mogą wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa); udzielanie informacji o działalności firmy, ostatnich wydarzeniach, aktualnej ofercie i promocjach.

Użytkownik (np. za pośrednictwem Serwisu podczas wypełniania formularza) może mieć możliwość wyrażenia zgody: na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera; marketing telefoniczny; podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania (np. w celu automatycznego dostosowywania ofert i rabatów do konkretnego użytkownika); kontaktowania się, zbierania opinii i przedstawienia oferty po dostarczeniu produktu; zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a,  b, f RODO

Dane osobowe Klientów/ Użytkowników w zakresie wykonania umowy będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z Serwisu, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż do czasu: rozpatrzenia reklamacji/zapytania

Dane osobowe Klientów/ Użytkowników w zakresie wyrażonych zgód będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe Klientów/ Użytkowników w zakresie uzasadnionego prawnie interesu Fitfuture.pl będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty:

– Michał Bałdyga ul. Wyzwolenia 19/u3, 10-105 Olsztyn NIP: 7393596481 REGON: 280192175

Dodatkowo w celu realizacji usług zamówionych zgodnie z Regulaminem dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień i wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym firm kurierskich, a także do podmiotów współpracujących z Fitfuture.pl

TWOJE PRAWA

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt. Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.

Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do Fitfuture.pl z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

– prawo do sprostowania danych

– prawo do ograniczenia przetwarzania

– prawo do przenoszenia danych

– prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody możesz skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że Studio Fitfuture.pl nie będzie mogło realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Fitfuture.pl

Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Fitfuture.pl nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – Fitfuture.pl nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Fitfuture.pl i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe na jakie należy kierować skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Fitfuture.pl  wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu i Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Na stronie internetowej www.fitfuture.pl używamy plików cookies: sesyjnych i stałych. Pliki cookies używane są w celu: utrzymywania sesji Użytkownika; zapamiętania wersji językowej; zapamiętania kodu referencyjnego (skąd dany klient do nas przyszedł); zapamiętania danych wpisanych w formularzu kontaktowym lub podczas zapisu na trening próbny; zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. czy pokazywać mu ponownie jakieś komunikaty itp.

Używamy też zewnętrznych plików cookies, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce oraz nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów, np. Google:

https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/  i Warunki korzystania z  Google Analytics https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta. Użytkownicy Serwisu i Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).